EL PROCEDIMENT A SEGUIR

 Les mesures de recolzament poden acordar-se, de manera preventiva, voluntàriament davant Notari mitjançant escriptura pública o davant l’apreciació d’una situació de necessitat de recolzament o mitjançant un procediment judicial. La idea central es brindar a la persona el recolzament i el suport que precisi, quan ho necessiti.

En quant a la competència, els Tribunals del territori nacional podran protegir a tot aquell que tingui la seva residència, tenint competència objectiva els Jutjats de Primera Instància i corresponent la competència territorial al domicili del demandat. En cas que hi hagués un expedient previ de jurisdicció voluntària, el competent serà aquell Jutjat que haguera conegut de l’expedient, excepte si la persona amb discapacitat canvies amb posterioritat de residència que seria competent el Jutge de Primera Instància del nou lloc de residència de la persona amb discapacitat. De la mateixa manera, si abans de celebrar-se la vista variés la residència habitual de la persona, les actuacions es remetrien al Jutjat del nou domicili.

Estan legitimats per interposar la demanda de mesures de recolzament la pròpia persona interessada, el nucli familiar més proper (cònjuge o parella, ascendent o descendent i germans) i el Ministeri Fiscal quan no hi hagi nucli proper o aquests no hagin presentat la demanda excepte si hi hagués altres vies per obtenir els recolzaments necessaris. Tot aquell que acrediti un interès legítim podrà intervenir en el procediment iniciat. Quan es sol·liciti un curador -assistent a Catalunya- determinat, es donarà trasllat per a que al·legui el convenient sobre dita qüestió.

A la persona amb discapacitat se li assignarà un defensor judicial, a no ser que ja tingui la seva pròpia defensa i representació designades o que la seva defensa correspongués al Ministeri Fiscal per no ser promotor del procediment.

Així mateix, podran adoptar-se a instància de part, pel Ministeri Fiscal o d’ofici mesures cautelars per a la protecció de la persona amb discapacitat o del seu patrimoni. Sempre s’adoptaran prèvia audiència de la persona amb discapacitat, excepte si la situació d’urgència ho impedeix.

Es practicaran necessàriament les següents proves pel Tribunal:

  • Entrevista amb la persona amb discapacitat. Així, el Jutge podrà conèixer la situació en la que es troba la persona, les necessitats que té, la seva voluntat i qui creu dita persona que pot prestar-li els recolzaments necessaris. Es realitzarà de manera presencial i hi intervindrà el Ministeri Fiscal.
  • Audiència amb el cònjuge o parella i els parents mes pròxims de la persona amb discapacitat.
  • Dictàmens de professionals especialitzats en àmbit social i sanitari necessaris en relació amb les pretensions exercides, entre els que s’inclouen informes socio-sanitaris i del metge forense.

Si la demanda la presenta la pròpia persona amb discapacitat, el Tribunal pot no practicar les audiències preceptives si així preserva millor la seva intimitat, sempre que així ho sol·liciti la persona i de manera excepcional. Si la Sentència fou apel·lada, aquestes proves tornaran a practicar-se novament a segona instància.

Les mesures de recolzament s’inscriuran en el Registre Civil i es revisaran cada tres anys i, de manera excepcional i motivada, podran revisar-se cada sis anys.

Per a més informació, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

Sara Díez Rodríguez

Author Sara Díez Rodríguez

More posts by Sara Díez Rodríguez

Leave a Reply

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies,

ACEPTAR
Aviso de cookies