L’ASSISTENT

A Catalunya, tenim la figura jurídica de l’assistent, regulada als articles 226-1 a 226-8 del Codi Civil de Catalunya.

La funció de l’assistent es prestar els recolzaments necessaris a la persona assistida per a que exerceixi la seva capacitat jurídica en condicions d’igualtat. L’assistent exercirà les seves funcions respectant la dignitat, els drets, la voluntat i les preferències de la persona. Pot designar-se voluntàriament en previsió o apreciació d’una situació de necessitat per la persona major d’edat que precisa els recolzaments mitjançant escriptura pública davant Notari o judicialment a través d’un expedient de jurisdicció voluntària de mesures de recolzament a les persones amb discapacitat. Poden esser designats un o més assistents.

En quant a la designació judicial, també poden sol·licitar-la els legitimats, sempre que no hi hagi cap poder en vigor que pugui proporcionar el recolzament requerit. Si la persona assistida no pogués expressar la seva voluntat i preferències i no hagués atorgat cap document, la designació de l’assistent es farà mitjançant una interpretació conforme a la seva voluntat, desitjos i preferències, d’acord amb la seva trajectòria vital, les seves manifestacions prèvies i la informació que tenen les persones de la seva confiança.

En quant a la designació notarial, l’ha de fer la persona afectada en previsió o apreciació d’una situació de necessitat de recolzaments i en escriptura pública. Establirà el funcionament i el contingut del règim de recolzaments, inclosa la seva cura personal. La designa d’assistent posterior revocarà a l’assistent designat anteriorment sempre que s’efectuï una modificació o resulti incompatible. En cas de designació voluntària, poden establir-se substitucions. El Jutge podrà establir mesures supletòries o complementaries si hi hagués defectes o les mesures voluntàries fossin insuficients.

En ambdós casos, s’establiran les mesures de control oportunes que garanteixin el respecte als drets, la voluntat, els desitjos i preferències de l’assistit i evitin abusos, conflictes d’interessos o influencies indegudes i s’inscriurà a l’assistent al Registre Civil. Serà l’autoritat judicial qui concreti les funcions de l’assistent, tant en àmbit personal com patrimonial. En casos excepcionals i motivadament, l’autoritat judicial determinarà els actes concrets en que l’assistent assumirà o podrà assumir la representació de l’assistit. Així mateix, de manera excepcional i motivada, podrà prescindir-se del manifestat per l’afectat si hi hagués circumstàncies greus que desconeixes o si, de designar-se la persona indicada, hi hagués una situació de conflicte d’interessos, influencia indeguda o risc d’abús.

Els actes de l’assistit seran ineficaços si no intervé l’assistent, sempre que dita intervenció sigui preceptiva en base a les mesures establertes. Per tant, els actes jurídics que faci l’assistit sense intervenció de l’assistent seran anul·lables a instancia del propi assistit, de l’assistent i dels hereus en el termini de 4 anys des que va celebrar-se l’acte jurídic.

Les mesures d’assistència es revisaran d’ofici cada tres anys i, excepcionalment, podrà establir-se un termini superior que no podrà superar els sis anys. Els legitimats poden sol·licitar la modificació o revisió de l’assistència si hi hagués canvis en les circumstàncies. Així mateix, si l’assistent coneixes circumstancies que permetessin extingir o modificar l’assistència, el seu àmbit o les seves funcions, haurà de posar-ho en coneixement de l’autoritat judicial.

L’assistència s’extingeix per mort, declaració de mort o absència de l’assistit o per la desaparició de les circumstàncies que la varen determinar. En aquest últim cas, serà l’autoritat judicial qui, a sol·licitud de part, declari el fet que dona lloc a l’extinció de l’assistència i deixi sense efecte el nomenament de l’assistent.

Les regles de la tutela son supletòries, es a dir, aplicaran en tot el no regulat i la seva interpretació es dura a terme conforme a la Convenció Internacional de Nova York sobre els drets de les persones amb discapacitat de 2006.

Per últim, els articles 227-1 a 227-9 del Codi Civil de Catalunya regulen la protecció patrimonial de la persona discapacitada o dependent.

Sara Díez Rodríguez

Author Sara Díez Rodríguez

More posts by Sara Díez Rodríguez

Leave a Reply

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies,

ACEPTAR
Aviso de cookies