La subsistència de la pensió d’aliments quan els fills son majors d’edat es caracteritza per dues notes: la convivència en el domicili familiar i la falta d’independència econòmica. Per això, quan una d’elles no es compleixi, la pensió d’aliments pot extingir-se.

L’art. 237-13 CCCat estableix les causes per les que pot extingir-se l’obligació de prestar aliments i, entre elles, destaquen els seus apartats d) i e). Això és, “(d) La millora de les condicions de vida de l’alimentat, de manera que faci innecessària la prestació i (e) El fet que l’alimentat, encara que no tingui la condició de legitimari, incorri en alguna de les causes de desheretament establertes per l’article 451-17”. No obstant, aquesta última causa continguda en la lletra e) manca d’efecte si consta la reconciliació de les parts o el perdó de la persona obligada.

Respecte a les causes de desheretament, l’art. 451-17.2 CCCat estableix en la seva lletra (e) que és una causa de desheretament “L’absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari, si es per una causa exclusivament imputable al legitimari”. Així mateix, la Sentència del Tribunal Suprem 104/2019, de 19 de febrer, contempla l’extinció de la pensió d’aliments sempre que els fills siguin majors d’edat i existeixi una falta de relació manifesta entre ells i el progenitor alimentant per causa imputable, principalment, als fills.

A més, el Tribunal Suprem també ha considerat que procedeix extingir la pensió alimentària en els supòsits en els quals els fills majors d’edat, malgrat trobar-se en edat laboral, ni treballen ni aprofiten els estudis -els anomenats ninis- per causa imputable a ells. En canvi, sí que considera que han de prestar-se quan els fills continuen estudiant, són diligents, aprofiten acadèmicament el seu període formatiu i manquen d’independència econòmica.

Per tant, serà possible extingir la pensió d’aliments dels fills majors d’edat quan ja no convisquin en el domicili familiar o quan siguin independents econòmicament o quan hi hagi una falta de relació rellevant intensa entre el progenitor i els fills sent la falta de relació imputable, principalment, als fills o quan, malgrat trobar-se en edat laboral, ni treballen ni aprofiten els estudis per causa imputable a ells.

Susana Rodríguez

Author Susana Rodríguez

More posts by Susana Rodríguez

Leave a Reply

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies,

ACEPTAR
Aviso de cookies