LA TEVA MILLOR OPCIÓ

Especialització multidisciplinar

La nostra especialització en les diferents àrees jurídiques i la col·laboració amb altres professionals garanteix un servei integral amb solucions legals personalitzades.

DRET PENAL

 • Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socio-econòmic (estafa, apropiació indeguda, insolvències punibles, alçament de béns, corrupció entre particulars, robaments i furts).
 • Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial.
 • Delictes relatius al mercat i als consumidors.
 • Delictes de receptació i blanqueig de capitals.
 • Delictes contra el medi ambient i la salut pública.
 • Delictes de finançament il·legal de partits.
 • Delictes contra els drets dels treballadors.
 • Delictes contra la seguretat vial (alcoholèmia, conducció temerària).
 • Delictes contra la vida i la integritat física i moral (assassinat, homicidi i lesions).
 • Delictes contra llibertat i indemnitat sexuals (agressió sexual).
 • Delictes contra l’honor, la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili (injuries, calumnies i revelació de secrets).
 • Delictes contra els drets i deures familiars.
 • Falsedats.
 • Delictes contra l’Administració Pública (prevaricació de funcionaris, suborn, tràfic d’influències, malversació de caudals públics i fraus).
 • Delictes contra l’Administració de Justícia (denuncia falsa, prevaricació, fals testimoni, trencament de condemna i simulació de delicte).
 • Delictes relatius a l’exercici de drets fonamentals i llibertats públiques.
 • Delictes contra l’ordre públic (atemptat, resistència i desordres públics).
 • Delictes de rebel·lió.
 • Organització i grup criminal.
 • Delictes informàtics i ciberdelinqüència.
 • Delictes lleus.
 • Extradició i ordres de detenció internacional.
 • Indults.
 • Imprudències professionals.
 • Dret penitenciari.
 • Jurisdicció de menors.

DRET CIVIL

 • Immobiliari. Hipotecari. Registre de la Propietat
 • Propietat horitzontal
 • Arrendaments
 • Dret de l’edificació
 • Responsabilitat civil: indemnitzacions per responsabilitat civil contractual i extracontractual (accidents i negligències mèdiques)
 • Reclamacions de quantitat
 • Consum
 • Obligacions i contractes
 • Divisió de la cosa comú
 • Jurisdicció Voluntària

DRET DE FAMÍLIA

 • Crisis matrimonial i unions de fet: divorci, separació i nul·litat
 • Règim Econòmic Matrimonial i liquidació
 • Pàtria potestat, guarda i filiació
 • Protecció de menors: acolliment, adopció i tutela. Autoritzacions judicials
 • Reclamació d’aliments entre parents
 • Relacions convencionals d’ajuda mútua
 • Mesures de recolzament per a persones amb discapacitat
 • Execució de resolucions judicials
 • Procediment de Dret Internacional de Família
 • Registre Civil en matèria Matrimonial i Família

SUCCESSIONS

 • Procediments judicials d’herència
 • La renúncia a l’herència en casos de menors d’edat
 • Reclamació de la llegítima
 • Drets successoris del cònjuge o parella de fet vidu
 • Successions i planificació d’herència: assessorament
 • Testament
 • Llegat
 • Pacte successori
 • Impugnació del testament i desheretament
 • Impost de successions

MEDIACIÓ FAMILIAR, CIVIL, CONCURSAL I COMUNITÀRIA

 • Conflictes familiars.
 • Conflictes veïnals.
 • Conflictes laborals.
 • Conflictes entre persones físiques.
 • Conflictes entre persones jurídiques.
 • Conflictes concursals.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

 • Defensa i acusació particular en delictes de violència de gènere i domèstica
 • Sol·licitud d’ordre integral de protecció a la víctima
 • Sol·licitud de mesures civils (custodia fills menors, pensió d’aliments i ús del domicili familiar) en seu del procediment penal
 • Sexting, Stalking

DRET BANCARI

 • Clàusula sòl.
 • Clàusules abusives.
 • Execució hipotecaria. Reclamacions en judici ordinari.
 • IRPH.
 • Préstecs multidivisa.
 • Nul·litat de clàusules de venciment anticipat i fiançament.
 • Targetes revolving.
 • Llei de la segona oportunitat. Refinançament i exoneració del deute.

INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA

 • Clàusula sòl.
 • Dació en pagament.
 • Codi de Bones Pràctiques.
 • Reestructuració del crèdit.

LA TEVA MILLOR OPCIÓ: CONTACTA AMB NOSALTRES